Harcerska Odznaka Turystyczno – Krajoznawcza (HOTK)

Na terenie Warmii i Mazur odnajdziemy bardzo dużo możliwości uprawiania turystyki. Liczne szlaki piesze, rowerowe, kajakowe zachęcają drużyny do organizacji rajdów i spływów. Harcerska Odznak Turystyczno- Krajobrazowa może być bodźcem dla drużynowych i Rad Drużyn do częstszego wychodzenia w trakcie zbiórek w teren, by podziwiać piękno przyrody oraz poznawać bliższą i dalszą okolicę. Zachęcam do poznawania regionu Warmii i Mazur i popularyzacji turystyki, gdyż jest to nasz główny atut i na tym powinna bazować praca drużyn.

 

 

Cele HOTK:

1. Popularyzacja specjalności turystycznej wśród drużyn.

2. Promocja walorów regionu Warmii i Mazur wśród harcerzy.

3. Wzmocnienie współpracy jednostek ZHP i organizacji turystycznych.

 

Zasady ogólne:

1. HOTK zdobywać można podczas wycieczek/wędrówek pieszych kajakowych, żeglarskich i kolarskich.

2. HOTK zdobywają indywidualnie harcerze, harcerze starsi i wędrownicy zarówno z Chorągwi Warmińsko Mazurskiej jak i spoza niej.

3. Harcerze Chorągwi Warmińsko Mazurskiej mogą zdobywać punkty do HOTK także podczas wycieczek przebiegających poza terenem macierzystej Chorągwi.

4. Realizacja wymagań Harcerskiej Odznaki Turystyczno Krajoznawczej polega na zdobywaniu punktów według. Wymagań HOTK i wpisywaniu ich do, samodzielnie przygotowanego arkusza Odznaki, wykonanego według załączonego wzoru (Zał. 1).

5. HOTK jest odznaką dwustopniową.

6. Odznakę w stopniu drugim można zdobywać po przyznaniu HOTK w stopniu pierwszym.

7. HOTK otrzymuje się po zrealizowaniu wymagań i przedłożeniu arkusza Odznaki do zweryfikowania.

8. Opisy i załączniki nie powinny być załączane do arkusza Odznaki oddanego do weryfikacji. Ich jakość potwierdza drużynowy.

9. Weryfikacji zdobycia Odznak dokonuje Inspektorat Specjalności Turystycznej Komendy Chorągwi Warmińsko – Mazurskiej w Olsztynie.

10. Potwierdzenie zdobycia HOTK ukazuje się w najbliższym, po zweryfikowaniu, wydaniu Biuletynu Chorągwianego.

11. Rejestr przyznanych Odznak prowadzi Inspektorat Specjalności Turystycznej KCh w Olsztynie.

12. Symbolem HOTK jest metalowy znaczek wg załączonego wzoru na okładce.

13. Znaczek HOTK kupuje się w siedzibie KCh w Olsztynie w cenie 4 zł.

 

Wymagania HOTK

1. Aby zdobyć HOTK stopnia pierwszego należy zgromadzić co najmniej 120 pkt w ciągu 12 miesięcy.

2. Aby zdobyć HOTK stopnia drugiego należy: posiadać HOTK w stopniu pierwszym oraz zgromadzić co najmniej 250 pkt bez limitu czasu.

3. Punkty podstawowe do obu stopni Odznaki oblicza się według następującej tabeli:

 

 

Wymaganie Punktacja

Każdy kilometr wycieczki bądź rajdu pieszego 1 punkt

Każdy kilometr pokonany kajakiem na rzece pod prąd 1 punkt

Każde 2 km pokonane kajakiem na wodach stojących 1 punkt

Każde 5 km pokonane kajakiem na rzece z prądem 1 punkt

Każde 5 km wycieczki rowerowej 1 punkt

Każde 10 km pokonane podczas rejsu żaglówką 1 punkt

Każdy nocleg podczas imprezy turystycznej 10 punktów

Zwiedzone podczas wycieczki i opisane miasto 10 punktów (łącznie nie może to być jednak więcej niż 40 punktów)

 

Punktu dodatkowe można otrzymać za:

Wymaganie Punktacja

Za każdą posiadaną odznakę turystyczną PTTK 5 punktów (łącznie nie więcej niż 15 punktów)

Za zorganizowanie imprezy turystycznej dla osób spoza ZHP lub dwóch innych drużyn 25 punktów

Za udział w rajdzie organizowanym przez środowisko z innego hufca 10 punktów

 

4. Harcerze spoza Chorągwi Warmińsko Mazurskiej mogą zdobywać HOTK tylko podczas wycieczek odbywanych na terenie Chorągwi Warmińsko Mazurskiej.

5. Harcerze Chorągwi Warmińsko mazurskiej ZHP mogą zdobywać punkty do HOTK także podczas wycieczek odbywanych poza regionem Warmii i Mazur.

6. Arkusze HOTK do zweryfikowania należy przesyłać na adres Komendy Chorągwi

 

(c) Arkadiusz Kulewicz

 


 

 

Zał. 1.

Wzór arkusza zdobywania Harcerskiej Odznaki Turystyczno Krajoznawczej